VÅRA TJÄNSTER

Norm Finanspartner erbjuder ett brett utbud av tjänster av såväl strategisk som operationell karaktär.

SKULDFÖRVALTNING

Löpande framåtblickande skuldförvaltning med konkreta åtgärder för finansiering och riskhantering samt uppföljning mot policyn. Vi hjälper er att utarbeta en tydlig strategi för er skuldförvaltning. För mer information se längre ned på sidan.

BANKUPPHANDLING

Effektivisera er nästa bankupphandling och undvik fallgroparna med upphandlingsstöd från oss. Vårt arbetssätt baseras på branschanpassad dokumentation, kunskap om banktjänster och en utvärderingsmetodik baserad på era framtida behov och det värde som banktjänsterna skapar för er.

UTVÄRDERING AV KAPITALMARKNADSPROGRAM

Vi utreder och tar fram beslutsunderlag för befintliga och nya kapitalmarknadsprogram med analys av förutsättningar, kostnader samt jämförelse med alternativ finansiering. I förlängningen kan vi bistå med upphandling av nya kapitalmarknadsprogram, ratingtjänster samt anpassning av policy och styrdokument.

FINANSPOLICY

Identifiera och definiera era finansiella risker för att skapa en tydlig strategi och mandat i finanspolicyn anpassade efter er verksamhet och ert sätt att arbeta.

BORGENSMODELL

Enligt EU’s statsstödsregler ska en marknadsmässigt borgensavgift baseras på varje bolags kreditvärdighet och kostnad för finansiering vid ett borgensåtagande. För att säkerställa objektivitet i kreditbedömningen använder vi  UC’s underlag som grund i modellen.

INTERIMSUPPDRAG

För våra kunder har vi möjlighet att bistå finansfunktionen med resurser och kompetens på plats.

“Norm Finanspartner bistår Borlänge Kommun och bolag med ett värdefullt strategiskt och operativt finansstöd. I kommunens finansråd tar Norm ett stort ansvar för samordning av skuldförvaltning genom tydlig analys och dialog.”

Håkan Eriksson, Budget och finanssamordnare Borlänge kommun

LÖPANDE SKULDFÖRVALTNING

Regelbundna möten med fokus på strategi, analys av portfölj och planering av kommande aktiviteter i skuldportföljen. Mellan mötena sker uppföljning av åtgärdsplan och stöd i samband med upphandling av lånefinansiering och swappar.

STRATEGI

Tillsammans utformar vi den strategi som passar er verksamhet och förhåller sig till marknadsläget med ett riskbalanserat förhållningssätt

UPPFÖLJNING

Operationell uppföljning av låneförfall och räntesäkringsbehov mot policyn.

UPPHANDLING

Vi verkar för en transparent prissättning av alla finansiella transaktioner och erbjuder stöd i upphandlingsprocessen för att säkra ett konkurrensmässigt pris.

BANKUPPHANDLING

Genom en aktiv dialog med aktörer på marknaden har vi tagit fram en arbetsprocess som skapar en effektiv bankupphandling mer era behov i fokus.

  • Maximera antalet anbud till konkurrenskraftiga villkor
  • Fokusera upphandlingen på kommunen och/eller bolagets behov
  • Minimera arbetet med förfrågningsunderlag och avtalsvillkor
  • Identifiera lösningar som kan effektivisera verksamheten
  • Transparent utvärdering av pris och kvalitet